Regulamin i zasady RODO

Regulamin sklepu internetowego www.konferencjauwaznosc.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.konferencjauwaznosc.pl (dalej: strona konferencji uWAŻNOŚĆ) prowadzony jest przez CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, z siedzibą w Warszawie (04-138) przy ul. Pustelnickiej 48 lok. 4, NIP: 9910217066 (dalej: Administrator, Usługodawca).
1.2. Za pośrednictwem strony konferencji uWAŻNOŚĆ sprzedawane są wejściówki na konferencję.
1.3. Klientem jest każda osoba, która dokonuje zakupu wejściówki na konferencję za pośrednictwem strony konferencji uWAŻNOŚĆ.
1.4. W razie braku pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek uzyskania odpowiedniej zgody ciąży na Kliencie.
1.5. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
c) sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768;
d) sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color);
e) dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

2. Warunki korzystania ze strony konferencji uWAŻNOŚĆ

2.1. Składanie zamówień na stronie konferencji uWAŻNOŚĆ polega na podaniu danych teleadresowych i na wyborze produktów oraz ich liczby, metody płatności. Każdorazowo wymagane jest potwierdzenie akceptacji treści regulaminu oraz zasadach odstąpienia od umowy.
2.2. Wszystkie ceny podawane na stronie konferencji uWAŻNOŚĆ są wyrażone w złotówkach i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie podatki naliczane przy sprzedaży produktów. Na stronie konferencji uWAŻNOŚĆ nie ma innych płatności niż za produkt.
2.3. Informacje o produktach podane na stronie konferencji uWAŻNOŚĆ stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i złożenie zamówienia nie jest możliwe.
2.4. W przypadku zamówień objętych promocją są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych (detalicznych) cen produktów z chwili składania zamówienia.
2.5. Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” oznacza zawarcie umowy, na mocy której Usługodawca zobowiązuje się do wydania produktów w sposób umówiony oraz przeniesienia ich własności, a Klient – do odebrania produktów i zapłaty całej ceny.
2.6. Do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wyboru produktu, sposobu dostawy itp.
2.7. Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
2.8. Jeżeli wskutek błędnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych realizacja zamówienia jest niemożliwa, strona konferencji uWAŻNOŚĆ ma prawo odstąpienia od zamówienia z obowiązkiem zwrotu pieniędzy.

3. Formy płatności, warunki dostawy

3.1. Zapłaty za zamówione produkty można dokonać:
a) płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim),
b) płatnością za pomocą karty płatniczej,
c) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane.
3.2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronie konferencji uWAŻNOŚĆ.
3.3. Dostawa realizowana jest elektronicznie (na adres e-mail podany przez Klienta).

4. Odstąpienie od umowy

4.1. Klient będący konsumentem, tj. dokonujący zakupów produktów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
4.2. Termin liczony jest od dnia wydania produktu (data wysłania wiadomości e-mail). Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
4.3. Oświadczenie jest skuteczne, jeżeli wynika z niego wprost, że Klient rezygnuje z zamówienia.
4.4. Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Usługodawca zwróci Klientowi uiszczoną kwotę. Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.
4.5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów:
a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka lub gadżet z dedykacją podaną przez Klienta),

5. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

5.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, data urodzenia, dane IP w formularzu rejestracyjnym Sklepu. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

5.2. Sklep przetwarza również dane Użytkowników:
a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
b. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.
5.3. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie imię i nazwisko, e-mail, telefon osobom trzecim w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
5.4. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych które zostaną wydane w jego wykonaniu.
5.5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także o prawo do żądania przeniesienia swoich danych.
5.6. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.7. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.8. Dane osobowe będą powierzane wymienionym niżej podmiotom w celu wykonania przez Administratora umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych przez Administratora z Klientami z wykorzystaniem Sklepu:
– PayPro SA., z siedzibą w Poznaniu, 60-327, ul. Kanclerska 15, KRS 0000347935, NIP 634-26-61-860, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, w celu obsługi płatności.
5.9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o recenzję zakupionych Towarów. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.11. Aby ułatwić korzystanie z serwisu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika.
Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak: wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
5.12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;
b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy

6. Reklamacje, postanowienia końcowe

6.1. Reklamacje działania strony konferencji uWAŻNOŚĆ Klient może zgłaszać pisemnie na adres: CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, Warszawa (04-138) ul. Pustelnicka 48 lok. 4 lub mailowo na adres: biuro@cojanato.pl.
6.2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
6.3. Usługodawca rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
6.4. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru (zgodność produktu z umową). Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i n. Kodeksu cywilnego.
6.5. Za pośrednictwem strony konferencji uWAŻNOŚĆ Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego produktu lub zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych produktów, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
6.6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży produktów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail oraz poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia i paragonu/faktury do przesyłki zawierającej produkt.
6.7. Regulamin obowiązuje od 13 listopada 2019 r.